KONTRAST

CZCIONKA

A+

A-

MAPA STRONY

BIPBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kontakt-ico

(33) 817 22 24

facebook youtube

Regulamin Samorządu Uczniowskiego


Regulamin działalności Samorządu Uczniowskiego
przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Jaworzu.
 
 Jaworze, 10 września 2010 r.
Postanowienia ogólne
Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Jaworzu  zwany dalej „Samorządem”, działa w oparciu o art. 55 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
Samorząd jest organizacją niezależną, a jego organy są reprezentantami ogółu uczniów szkoły.
I.  Cele działalności Samorządu Uczniowskiego.
 1. Poczucie przynależności do szkoły i dbanie o jej dobre imię.
 2. Kształtowanie umiejętności działania w zespole.
 3. Rozwijanie samodzielności w podejmowaniu decyzji.
 4. Rozbudzenie poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości.
 5. Kształtowanie umiejętności nawiązywania i utrzymywania poprawnych kontaktów z innymi dziećmi i dorosłymi.
 6. Wyrabianie umiejętności negocjacji i rzeczowego przedstawiania swoich argumentów.
 7. Rozwijanie umiejętności samooceny i samodyscypliny.
 8. Rozwijanie swoich zdolności organizacyjnych.
II.    Zadania Samorządu Uczniowskiego.
 1. Organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego wykonywania obowiązków szkolnych
 2. Współpraca z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną w realizacji celów wychowawczych.
 3. Troska o mienie szkoły.
 4. Organizowanie koleżeńskiej pomocy w nauce.
 5. Wyrażanie opinii na temat pracy nauczycieli, którym dyrektor szkoły zamierza dokonać oceny pracy.
 6. Współudział w rozwiązywaniu konfliktów między uczniami a pozostałymi pracownikami szkoły.
III.      Uprawnienia Samorządu Uczniowskiego.
 1. Przedstawianie propozycji do rocznego planu wychowawczego oraz współudział w jego opracowaniu.
 2. Współudział w tworzeniu statutu szkoły.
 3. Prowadzenie ściennej tablicy informacyjnej.
 4. Organizowanie w porozumieniu z dyrektorem szkoły zajęć kulturalno-rozrywkowych w godzinach popołudniowych przy obecności nauczyciela jako opiekuna.
 5. Wnioskowanie do dyrektora szkoły o powołanie określonego nauczyciela na opiekuna SU z ramienia rady pedagogicznej.
 6. Dysponowanie w porozumieniu z opiekunem funduszami będącymi w dyspozycji SU.
IV.      Władze Samorządu Uczniowskiego.
 1. Najwyższą władzą samorządu uczniowskiego jest ogólne zebranie członków.
 2. Władzą wykonawczą samorządu jest rada SU w składzie 5 członków. Kadencja rady trwa jeden rok szkolny.
 3. Rada samorządu uczniowskiego wybierana jest co roku w dniu patronki szkoły tj.19 maja w wyborach szkolnych. Uczniowie klas III, IV i V glosują na kandydatów, wybranych wcześniej w wyborach klasowych, których kandydatury są następnie umieszczane na tablicy samorządowej na 10 dni przed wyborami. Glosowanie jest tajne i do rady przechodzi 5 uczniów, którzy otrzymali największą liczbę głosów. Członkowie rady wybierają spośród siebie przewodniczącego, który mianuje swojego zastępcę, sekretarza i pozostałych członków.
 4. Rada SU wspólnie z opiekunem, opracowuje roczny plan pracy, który przedstawiany jest do akceptacji na pierwszym zebraniu szkolnym samorządu, nie później niż 15 października. Każdy z obecnych ma prawo wnieść poprawki i uwagi do planu. Po zatwierdzeniu, plan wchodzi do realizacji.
 5. W każdej klasie samorząd klasowy tworzą trzy osoby wybrane we wrześniu na okres jednego szkolnego.
 6. Uczeń może pełnić tę samą funkcję pochodzącą z wyboru w szkole i w klasie trzy kadencje.
 7. Rady samorządów klasowych są na bieżąco informowane o działalności SU na wspólnych zebraniach, z których sporządza się protokół.
V.      Działalność i finanse Samorządu Uczniowskiego.
 
 1. Działalność rady SU i samorządów klasowych powinna wynikać z potrzeb uczniów i byćprowadzona ich siłami.
 2. Rada samorządu uczniowskiego jest organizatorem szkolnych dyskotek i innych uroczystości, które przygotowuje, prowadzi i jest za nie odpowiedzialna.
 3. Rada samorządu uczniowskiego opiekuje się tablicą ogłoszeniową SU, która znajduje się na korytarzu, na półpiętrze.
 4. Fundusze samorządu uczniowskiego mogą pochodzić z:
  • dochodów uzyskanych z organizowanych dyskotek i innych imprez,
  • dochodów ze zbiórek surowców wtórnych,
  • dobrowolnych darowizn uczniów lub rodziców,
  • środków przekazanych przez radę rodziców lub inne instytucje.
 1. Pozyskiwane środki gromadzone są na książeczce oszczędnościowej w Banku Spółdzielczym w Jasienicy.
VI.      Obowiązki opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
 
 1. Inspirowanie i udzielanie pomocy w realizacji zadań samorządu uczniowskiego.
 2. Zapewnienie w konsultacji z dyrektorem niezbędnych warunków do samorządnej działalności uczniów.
 3. Czuwanie nad prawidłowym działaniem samorządu uczniowskiego, w tym również w zakresie dysponowania jego funduszami, za które jest odpowiedzialny.
 4. Informowanie uczniów o uchwałach rady pedagogicznej dotyczących ich spraw.
 5. Zachęcanie wychowawców klas i innych nauczycieli do współpracy z SU.
 6. Uczestnictwo w dokonywaniu oceny pracy samorządu uczniowskiego przez dyrekcję i radę pedagogiczną.
VII.      Obowiązki dyrektora wobec Samorządu Uczniowskiego.
 
 1. Zapewnienie odpowiednich warunków dla działalności samorządu uczniowskiego.
 2. Udzielanie pomocy w realizacji zadań samorządowych, zwłaszcza tych, które wymagają współudziału pracowników szkoły.
 3. Zapoznawanie się z opinią samorządu uczniowskiego dotyczącą życia szkoły.
 4. Czuwanie nad zgodnością działalności SU z celami dydaktycznymi i wychowawczymi.
 5. Sprawowanie kontroli nad prawną stroną działalności oraz nadzór nad prawidłowym gospodarowaniem finansami samorządu uczniowskiego.
 6. Mianowanie opiekuna samorządu uczniowskiego spośród grona pedagogicznego, uwzględniając ewentualne życzenia uczniów w tej sprawie.
Regulamin został zatwierdzony na zebraniu Samorządu Uczniowskiego w dniu 17 września 2010 roku.
Opiekun Samorządu Uczniowskiego:
mgr Joanna Lorańczyk- Czader

Archiwum

2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


Programy i projekty
realizowane w szkole