KONTRAST

CZCIONKA

A+

A-

MAPA STRONY

BIPBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kontakt-ico

(33) 817 22 24

facebook youtube

Regulamin Rady Rodziców


Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzu
Na podstawie art.53, ust. 3 ustawy z 17 września 1991 r. o systemie oświaty ( DzU z 1996 r. nr 76, poz. 329 z późn. zm.) Rada Rodziców uchwala co następuje :
§ 1
Zakres kompetencji Rady Rodziców określa Statut Szkoły. Zasady tworzenia Rady określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej wg przepisów w/w.
§ 2
1. Rada działa za pomocą swoich organów, którymi są:
1) Rady Oddziałowe,
2) przewodniczący Rady Rodziców,
3) Prezydium Rady Rodziców.
2. W skład Rady Rodziców wchodzą wyłącznie rodzice uczniów Szkoły, a w skład Rad
Oddziałowych – rodzice uczniów danego oddziału.
§ 3
Rada Rodziców działa na zebraniach. Zebranie Rady może podejmować uchwały we wszystkich sprawach w zakresie jej kompetencji, jak również w sprawach:
1) wyboru Prezydium Rady Rodziców,
2) określenia zasad wydatkowania środków Rady Rodziców,
3) rozwiązania Rady.
§ 4
1. W zebraniach Rady Rodziców może brać udział, z głosem doradczym, dyrektor Szkoły.
2. Przewodniczący Rady może, za zgodą lub na wniosek Rady, zapraszać inne osoby na zebrania Rady.
§ 5
1. Zebranie Rady Rodziców zwołuje przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na wniosek 1/3 rad klasowych lub dyrektora Szkoły.
2. Zebranie zwołuje się co najmniej 1 raz w roku, we wrześniu każdego roku.
3. O terminie i miejscu zebrania Rady zawiadamia się członków Rady i dyrektora
wg harmonogramu ustalonego na pierwszym zebraniu Rady.
§ 6
Zebrania Rady Rodziców przygotowuje i prowadzi przewodniczący lub upoważniony przez niego członek Prezydium Rady.
§ 7
Porządek zebrania może być rozszerzony o propozycje zgłaszane przez dyrektora Szkoły
i członków Rady.
§ 8
1. Uchwały Rady Rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów.
2. Uchwała o rozwiązaniu Rady podejmowana jest bezwzględną większością głosów
( bezwzględna większość głosów jest to liczba głosów „za” , która przewyższa co
najmniej o jeden głos łączną liczbę głosów przeciwnych i wstrzymujących się ).
3. Uchwały Rady podejmowane są w głosowaniu jawnym.
4. Uchwały Rady mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym po przyjęciu formalnego
wniosku w sprawie tajności głosowania.
§ 9
Kworum wymagane do podjęcia uchwały przez Radę Rodziców wynosi :
1) co najmniej 50 % członków Rady w pierwszym terminie zebrania,
2) co najmniej 25 % członków Rady w drugim terminie zebrania, (wyznaczonym nawet
w tym samym dniu ).
§ 10
1. Rada dokumentuje zebrania i podejmowane podczas zebrań czynności w formie protokołu lub tworząc uchwały w formie odrębnych dokumentów.
2. Protokół z zebrania Rady Rodziców winien zawierać:
1) numer, datę i miejsce zebrania,
2) stwierdzenie prawomocności zebrania ( dołączona lista obecności )
3) stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,
4) zatwierdzony porządek obrad,
5) przebieg obrad, głosy w dyskusji, zgłaszane wnioski,
6) treść podjętych uchwał,
7) podpisy przewodniczącego i protokolanta zebrania.
3. Uchwały wymagające zachowania formy innych dokumentów to uchwały w sprawach:
1) przyjęcia Regulaminu Rady lub zmiana Regulaminu,
2) przyjęcie Programu Wychowawczego Szkoły
3) przyjęcie Programu Profilaktycznego Szkoły
4) wystąpienia z wnioskiem o powołanie Rady Szkoły,
5) rozwiązania Rady,
6) innych ustalonych przez Radę Rodziców.
4. Dokumenty tworzone na potrzeby ust.3 zawierają :
1) tytuł uchwały, składający się z numeru uchwały, nazwy organu, który ją wydał, daty
podjęcia uchwały i zwięzłego opisu przedmiotu uchwały,
2) podstawę prawną podjęcia uchwały,
3) tekst uchwały,
4) podpis przewodniczącego.
§ 11
1. Rodzice uczniów klas, przy obecności co najmniej 50% osób, na pierwszym zebraniu
wybierają spośród siebie radę oddziałową wg procedur w składzie:
1) przewodniczący
2) sekretarz
3) skarbnik
2. Kadencja rady oddziałowej trwa do wyboru nowej rady w kolejnym roku szkolnym.
3. Do głosowania podczas zebrań rodziców w różnych sprawach stosuje się przepisy § 8.
§ 12
Rada oddziałowa reprezentuje rodziców uczniów klasy w Radzie Rodziców na zasadach wynikających z Regulaminu. Może również występować, w porozumieniu z wychowawcą klasy, z wnioskami do dyrektora lub innych nauczycieli w sprawach istotnych dla klasy w ramach kompetencji Rady.
§ 13
1. Pracami rady oddziałowej kieruje przewodniczący.
2. Przewodniczący rady oddziałowej  :
1) reprezentuje rodziców uczniów klasy,
2) utrzymuje stały kontakt z wychowawcą klasy,
3) organizuje pracę członków rady klasy,
4) zwołuje na wniosek wychowawcy posiedzenia rady oddziałowej i ogólne zebrania rodziców klasy.
§ 14
1. Prezydium Rady Rodziców wykonuje wszystkie zadania i kompetencje Rady pomiędzy jej zebraniami, z wyjątkiem spraw zawartych w § 3.
2. Prezydium wybiera Rada Rodziców spośród swoich członków, w głosowaniu tajnym lub jawnym, wg kolejności otrzymanych głosów.
§ 15
1. Kadencja Prezydium trwa jeden rok.
2. Rada może odwołać Prezydium w całości lub dokonać wyboru nowych jego członków w trybie wyborów uzupełniających.
§ 16
1. Pierwsze posiedzenie Prezydium po jego wyborze przez Radę Rodziców poświęcone jest
wyborowi:
1) przewodniczącego, pełniącego również funkcję przewodniczącego Rady Rodziców,
2) wiceprzewodniczącego,
3) sekretarza,
4) skarbnika,
5) Komisji Rewizyjnej
2.  Przewodniczący:
1)  reprezentuje Radę Rodziców wobec innych organów,
2)  kieruje pracą Rady Rodziców zgodnie z Regulaminem oraz pracą Prezydium,
określając zakresy zadań poszczególnych jej członków,
3)  zwołuje zebrania ogólne rodziców z inicjatywy własnej, Prezydium, Dyrektora Szkoły.
3. Posiedzenia Prezydium przewodniczący zwołuje co najmniej raz na dwa miesiące.
4. uchwały Prezydium podejmowane i protokołowane są wg zasad obowiązujących w tym regulaminie.
§ 17
1. Do podejmowania pieniędzy z konta Rady Rodziców upoważnieni są :
1) przewodniczący
2) skarbnik
3) sekretarz
2. Kwoty podejmowanych pieniędzy oraz ich przeznaczenie określa Prezydium w ramach zasad i na cele ustalone przez Radę Rodziców.
3. Wnioski o przyznanie środków z funduszu Rady Rodziców mogą składać:
1) wychowawcy klas
2) rodzice
3) dyrektor szkoły
§ 18
1. Rada Rodziców może podjąć uchwałę o samorozwiązaniu się, jeżeli uzna, że nie może
w sposób właściwy reprezentować interesów rodziców uczniów Szkoły.
2. Rozwiązanie Rady Rodziców jest równoznaczne z rozwiązaniem Prezydium.
3. Środki funduszu Rady Rodziców przekazane zostają nowo wybranej Radzie.
§ 19
1.   Zmiana Regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia.
2.   Nowelizacja może polegać na uchyleniu, zmianie lub uzupełnieniu dotychczasowych
przepisów.
§ 20
Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.09.2007 roku.

Kalendarz Wydarzeń


Archiwum

2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


Programy i projekty
realizowane w szkole