KONTRAST

CZCIONKA

A+

A-

MAPA STRONY

BIPBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kontakt-ico

(33) 817 22 24

facebook youtube

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w szkole w okresie epidemii


 

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej

 Nr 1 w Jaworzu w okresie epidemii

(W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19)

Na podstawie wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, oraz Ministra Edukacji Narodowej

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1148, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r. poz. 410 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r. poz. 493 z późn. zm.)
 • Wytyczne MZ dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce z 28 kwietnia 2020 r.
 • Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna
  z 15 maja 2020 r.
 • Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – konsultacje z nauczycielami w szkole z 15 maja 2020 r.
 • Rekomendacje GIS zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z 15 maja 2020 r.
 • Wytyczne MEN, CKE, GIS – dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów: ósmoklasisty (E8), gimnazjalnego (EG), maturalnego (EM), potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ), zawodowego (EZ) z 15 maja 2020 r.

 

 

Przepisy wstępne

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania szkół obowiązują specjalne procedury bezpieczeństwa.
 2. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w Szkole Podstawowej Nr 1 w Jaworzu zwanego dalej Szkołą lub Placówką, odpowiada Dyrektor Szkoły zwany dalej Dyrektorem.
 3. W Szkole stosuje się wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej.

 

 

 

 

Organizacja pracy

 1. Liczba dzieci w jednej grupie może maksymalnie wynosić 12 (ewentualnie w uzgodnieniu z organem prowadzącym +2 dzieci, przy czym minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 dziecko i opiekuna; powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów znajdujących się w niej –zalecenia GIS).
 2. Do Szkoły nie będą wpuszczani: dzieci, rodzice/opiekunowie prawni oraz pracownicy z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję.
 3. Po wejściu do budynku Szkoły każdemu pracownikowi oraz dziecku mierzona jest temperatura bezdotykowym termometrem. Pomiaru dokonuje wyznaczony przez Dyrektora pracownik Szkoły.
 4. Pracownicy mający bezpośredni kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi przyprowadzającymi/odprowadzającymi dzieci do/ze Szkoły obowiązkowo posiadają maseczki lub przyłbice, które później dezynfekują oraz rękawiczki jednorazowe, które później dezynfekują i wyrzucają.
 5. W Szkole dzieci ani pracownicy nie muszą zakrywać ust i nosa (nie ma obowiązku przebywania w maseczkach), jeżeli nie jest to wskazane w przepisach prawa lub wytycznych Ministra Zdrowia bądź Głównego Inspektora Sanitarnego, a także w niniejszych procedurach.
 6. W środki ochrony indywidualnej wg wskazań GIS zaopatrzeni są wszyscy pracownicy.
 7. Na czas pracy Szkoły, drzwi wejściowe do budynku są zamykane.
 8. Na tablicy ogłoszeń w holu znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie Placówki.
 9. W Szkole i poza nią wszyscy uczniowie bezwzględnie stosują zasady higieny: często myją ręce wodą z mydłem i nie podają ręki na powitanie, zachowują dystans, a także unikają dotykania oczu, nosa i ust.
 10. Uczniowie zobowiązani są do odpowiedniego sposobu zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Nauczyciele zwracają w tym zakresie uwagę uczniom.
 11. Ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz w Szkole do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach. W tym celu przy wejściu głównym zamieszcza się odpowiedni komunikat.

 

Dyrektor zapewnia:

 1. Sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, konieczne do bezpiecznego korzystania z pomieszczeń Szkoły, boiska, ogrodu szkolnego oraz sprzętów, zabawek znajdujących się w Szkole.
 2. Płyn do dezynfekcji rąk – przy wejściu do budynku, na korytarzu, w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz w miejscu przygotowywania posiłków, a także środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne dla pracowników odbierających towary, produkty od dostawców zewnętrznych oraz dla personelu sprzątającego.
 3. Plakaty z zasadami prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk przy dozownikach z płynem.
 4. Pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do pomieszczenia).
 5. Pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewniania bezpieczeństwa i procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wszystkim pracownikom, jak i rodzicom/opiekunom prawnym.

Dyrektor:

 1. Nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników Szkoły zgodnie z powierzonymi im obowiązkami.
 2. Dba o to, by w salach, w których spędzają czas uczniowie nie było zabawek, przedmiotów, których nie da się skutecznie zdezynfekować.
 3. Prowadzi komunikację z rodzicami/opiekunami prawnymi:
 4. dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w Szkole;
 5. dotyczącą obowiązujących w Szkole procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia – drogą telefoniczną lub przy pomocy poczty elektronicznej;
 6. w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka – drogą telefoniczną.
 7. Informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka i pracownika.
 8. Współpracuje ze służbami sanitarnymi.
 9. Instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia.
 10. Zapewnia taką organizację, która uniemożliwi stykania się ze sobą poszczególnych grup dzieci, a dana grupa będzie przebywać w wyznaczonej, stałej sali, zaś grupą będą się opiekowali w miarę możliwości Ci sami opiekunowie.
 11. Organizuje działalność Szkoły zgodnie z wytycznymi MZ, GIS i MEN.

 

Każdy pracownik Szkoły zobowiązany jest:

 1. Stosować zasady profilaktyki zdrowotnej, tj.:
 2. regularnego mycia rąk przez 30 sekund mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym, zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych;
 3. kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia, niekorzystania z telefonu w trakcie zajęć z dziećmi;
 4. unikania kontaktu z osobami, które źle się czują.
 5. Dezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do budynku Szkoły stosując ściśle zasady dezynfekcji rąk.
 6. Informować Dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych dzieci i innych osób przebywających w Szkole.
 7. Postępować zgodnie z zapisami wprowadzonych procedur bezpieczeństwa.
 8. Zachowywać dystans między sobą – minimum 1,5 m.
 9. Stosować środki ochrony indywidualnej wg zasad określonych przez GIS, MZ.

 

Pracownicy pomocniczy (intendent, konserwator oraz personel kuchenny):

 1. Nie może mieć kontaktu z dziećmi oraz nauczycielami i pomocami nauczyciela.

 

Personel sprzątający:

 1. Ciągi komunikacyjne – myje oraz dezynfekuje odpowiednim płynem.
 2. Poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do Szkoły, zabawki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach – myje i dezynfekuje.
 3. Toalety dla personelu i uczniów – myje i dezynfekuje.
 4. Sprzęt elektroniczny – dezynfekuje.
 5. Wietrzy pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać dzieci ani innych pracowników na wdychanie oparów.
 6. Myje i dezynfekuje ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem, użyciem telefonu itd.
 7. Myje, dezynfekuje zabawki, przedmioty, ławki, sprzęt sportowy
 8. Pracuje w rękawiczkach. Stosuje ścisłe zasady ich nakładania i zdejmowania oraz utylizowania (mycia i dezynfekcji, a następnie ich wyrzucania) po zakończonej pracy.
 9. Wykonuje inne stałe prace określone w zakresie czynności na stanowisku pracy.
 10. Personel sprzątający prowadzi monitoring codziennych prac porządkowych ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno -higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek
  i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników. W tym celu wprowadza się: „Kartę monitorowania codziennych prac porządkowych”

 

 

Nauczyciele:

 1. Sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć – liczbę dzieci zgodnie z ustaleniami, objawy chorobowe u dzieci.
 2. Dbają o to by dzieci regularnie myły ręce, w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza.
 3. Wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia – przynajmniej raz na godzinę, jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć.
 4. Dbają o to, by dzieci z jednej grupy nie przebywały w bliskiej odległości z dziećmi z innej grupy, np. na placu zabaw.
 5. Dbają o to, by dzieci w ramach grupy unikały bliskich kontaktów.
 6. Nie organizują w jednym pomieszczeniu zajęć, które skupiają większą liczbę dzieci.
 7. Podczas organizacji i pobytu na boisku i na terenie szkolnego ogrodu, stosują się ściśle do wymogów GIS – odrębnie każda grupa; korzystanie z urządzeń jedynie w przypadku, gdy zostały dopuszczone przez Dyrektora do użytku.

 

Przyprowadzanie i odbiór dzieci do/ze Szkoły

 1. Dzieci w czasie drogi do i ze Szkoły noszą maseczkę, w Placówce maseczki nie muszą być stosowane.
 2. Rodzic/opiekun prawny dzieci przyprowadzanych do Placówki musi mieć zakryty nos i usta oraz mieć założone rękawiczki.
 3. Na teren budynku Szkoły (tylko na teren szatni) wpuszczany jest jeden rodzic/opiekun prawny z dzieckiem/dziećmi. Następni wpuszczani są, gdy poprzedni opuszczą szatnię. Analogicznie podczas odbioru dzieci.
 4. Rodzice/opiekunowie prawni oczekujący z dzieckiem na wejście do Szkoły zachowują między sobą odstęp wynoszący co najmniej 2 m.
 5. Pracownik podczas przejmowania dziecka od rodzica/opiekuna prawnego dokona mierzenia temperatury dziecka termometrem bezdotykowym.
 6. Przed wejściem do Szkoły każdy uczeń ma obowiązek zdezynfekowania rąk, a jeżeli ma przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji, natychmiast po wejściu do Szkoły ma obowiązek umyć ręce.
 7. Pracownik dba o to, by dziecko po wejściu do Szkoły zdezynfekowało ręce, a następnie odprowadza do sali, w której dziecko będzie odbywało zajęcia.
 8. Rodzic/opiekun prawny przyprowadza i odbiera dziecko w godzinach określonych przez siebie w deklaracji, uzgodnionych z Dyrektorem.
 9. Dziecko nie może wnosić do budynku Szkoły zabawek ani przedmiotów przyniesionych z domu, które są zbędne.
 10. Do Szkoły przyjmowane są tylko dzieci zdrowe, bez jakichkolwiek objawów świadczących o infekcji (katar, kaszel), widoczne osłabienie.
 11. W przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego, objawów chorobowych u dziecka, pracownik nie odbiera dziecka, pozostawia je rodzicom/opiekunom prawnym i informuje Dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji.
 12. Dyrektor lub osoba go zastępująca informuje rodziców/opiekunów prawnych o konieczności kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną dotycząca zdrowia dziecka.
 13. Dziecko przyprowadzane i odbierane jest wyłącznie przez rodziców/opiekunów prawnych w wieku poniżej 60. roku życia.
 14. Po odebraniu dziecka rodzice/opiekunowie prawni wraz z dziećmi nie mogą przebywać na terenie Szkoły i ogrodu przyszkolnego oraz placu zabaw.

 

 

Biblioteka

 1. Zapewnia się nauczycielom-bibliotekarzom, mającym kontakt z użytkownikami, dostęp
  do środków ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe)
  i preparatów do dezynfekcji rąk. Pracownicy mogą posiadać własne środki ochrony indywidualnej.
 2. Zużyte środki ochrony, o których mowa w ust. 1 wyrzucane są do zamykanego i opisanego kosza.
 3. Pomieszczenie powinno być w miarę możliwości, wietrzone.
 4. Ogranicza się do niezbędnego minimum spotkania wewnętrzne; spotkania powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach, z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości pomiędzy osobami (minimum 2 m); preferowany kontakt telefoniczny oraz mailowy.
 5. Przed rozpoczęciem pracy w bibliotece, tuż po przyjściu do Szkoły obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem.
 6. Pracownicy biblioteki zobowiązani są nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę podczas kontaktu z uczniami i pracownikami oraz rękawice ochronne podczas udostępniania księgozbioru.
 7. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry).
 8. Podczas pracy, regularnie często i dokładnie, myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją, znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 9. Podczas kasłania i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
 10. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 11. Aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy, należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, takich jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka.
 12. Pracownicy obsługi, regularnie (kilka razy w ciągu dnia), będą czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
 13. Ogranicza się liczebność użytkowników, adekwatnie do obowiązujących przepisów/grup użytkowników do czterech, w celu umożliwienia przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego.
 14. Należy pilnować, aby użytkownicy nie przekraczali wyznaczonych linii (oznakowanie
  na podłodze).
 15. Za zgodą Dyrektora Szkoły ogranicza się godziny otwarcia biblioteki do trzech godzin dziennie.
 16. Uczniom i innym osobom korzystającym z biblioteki ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie oraz katalogów kartkowych.
 17. Książki zwracane przez uczniów  będą odkładane na okres minimum 72 h do osobnego pudła i dopiero po tym okresie ponownie udostępniane.

 

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami dydaktyki

 1. Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych.
 2. W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.
 3. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.
 4. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę.
 5. W sali, odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m
  (1 uczeń – 1 ławka szkolna).
 6. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce – jeżeli klasa posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 7. W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów, jednak nie więcej niż 26 uczniów łącznie. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane. Czynności te wykonują pracownicy obsługi.
 8. Salę należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 9. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela. Podczas przerw uczniowie i nauczyciele powinni zachować bezpieczną odległość. Nauczyciele monitorują zachowania uczniów podczas przerw, zwracając szczególną uwagę na odległość pomiędzy nimi.
 10. Uczniowie mogą korzystać z boiska szkolnego oraz z pobytu na świeżym powietrzu
  na terenie Szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi, o ile warunki atmosferyczne na to pozwalają.
 11. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony
  z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem. Za dezynfekcję sprzętu lub jego zabezpieczenie odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia.
 12. Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.
 13. W Szkole zapewnia się taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przyjmowania grup do Szkoły, różne godziny przerw lub zajęć na boisku).
 14. Nie organizuje się żadnych wyjść poza teren Szkoły.
 15. Nauczyciele przypominają uczniom, aby nie zabierali ze sobą do Szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

 

Procedura korzystania z szatni:

 1. W szatni nadzór pełni woźny.
 1. Jeżeli jest taka możliwość, w szatni wykorzystuje się co drugi boks.
 2. Przed rozpoczęciem zajęć oraz w trakcie przerw w szatni organizuje się dyżury nauczycieli. Jeśli ze względów organizacyjnych lub kadrowych nie ma takiej możliwości, opiekę sprawuje woźny.
 3. Woźny monitoruje liczbę osób korzystających zboksów w tym samym czasie.
 4. Po zakończonych zajęciach uczniowie schodzą do szatni w obecności nauczyciela prowadzącego dane zajęcia z zachowaniem odstępu 1,5 m.
 5. W tym samym czasie nie powinny korzystać z szatni więcej niż dwie grupy uczniów klas I-III.
 6. W przypadku większej liczby grup, należy zaczekać na opuszczenie szatni przez dwie pierwsze grupy. Wówczas z szatni będą mogły skorzystać kolejne dwie grupy uczniów.
 7. Nauczyciel pozostaje z uczniami do czasu opuszczenia szatni.
 8. Do boksu uczniowie wchodzą pojedynczo. Możliwa jest większa liczba uczniów korzystających z danego boksu, o ile zastaje zachowana bezpieczna odległość pomiędzy uczniami.

 

Wyjścia na zewnątrz

 1. Szkoła nie organizuje wyjść poza swój teren.
 2. W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, dzieci korzystają z ogrodu i boiska, przy czym dzieci mogą korzystać jedynie ze sprzętów dopuszczonych do użytku przez Dyrektora. Pozostałe sprzęty są otaśmowane.
 3. Plac zabaw jest nieczynny.
 4. Boisko szkolne będzie czynne dla uczniów podczas zajęć opiekuńczo-wychowawczych, sprzęt sportowy będzie dezynfekowany po każdorazowym użyciu.

 

Konsultacje

 1. Konsultacje mogą mieć charakter indywidualny lub grupowy.
 2. Wyznacza się stałą salę na konsultacje dla tej samej grupy uczniów.
 3. Nauczyciele są zobowiązani wyjaśnić uczniom jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w Szkole i dlaczego zostały wprowadzone.
 4. Konsultacje prowadzą nauczyciele, realizujący z uczniem zajęcia w formie kształcenia
  na odległość.
 5. Wymiar godzin zajęć ustala Dyrektor Szkoły, uwzględniając potrzeby uczniów.
 6. Przyjmuje się, że jednostka lekcyjna konsultacji grupowych trwa 45 minut, a w przypadku konsultacji indywidualnych czas ich trwania ustala nauczyciel, stosownie do potrzeb ucznia.
 7. Ze względów organizacyjnych lub kadrowych konsultacje mogą mieć formę spotkań międzyoddziałowych, a w szczególnych przypadkach także między oddziałami na różnych poziomach nauczania.
 8. Przed rozpoczęciem konsultacji wychowawcy poszczególnych klas pozyskują od rodziców/opiekunów prawnych informację o chęci udziału ucznia w konsultacjach grupowych. Zgoda rodziców/opiekunów prawnych ma formę pisemnego oświadczenia woli.
 9. W okresie odbywających się konsultacji uczniowie mają możliwość korzystania z biblioteki szkolnej. Godziny pracy biblioteki określa się w harmonogramie zajęć oraz zamieszcza
  na stronie internetowej Szkoły.
 10. Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki określa odpowiednia procedura.
 11. Podczas przebywania uczniów w Szkole, w tym w salach, bibliotece szkolnej i szatni, obowiązuje zasada: 4 m2 na osobę, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji.
 12. Przed rozpoczęciem konsultacji albo pomiędzy nimi, uczniowie oczekują na nauczyciela
  na korytarzu przed salą, w której odbędzie się spotkanie. Obowiązuje zakaz przemieszczania się uczniów po budynku Szkoły. Podczas oczekiwania uczniowie zobowiązani są do zachowania odległości pomiędzy sobą 2 m.
 13. Przed rozpoczęciem konsultacji na 15 minut oraz w trakcie przerw pomiędzy nimi dyżur przed salą pełni nauczyciel prowadzący konsultacje.
 14. Uczniowie zobowiązani są do punktualnego przychodzenia na konsultacje. Przed pierwszą godziną konsultacji mogą wejść do budynku Szkoły, nie wcześniej jednak niż 15 minut przed rozpoczęciem pierwszej konsultacji.
 15. W razie potrzeby uczniowie korzystają z szatni. Obowiązuje zmiana obuwia.
 16. Po zakończonych konsultacjach grupowych nauczyciel prowadzący dane konsultacje sprowadza uczniów do szatni z zachowaniem bezpiecznej odległości 2 m pomiędzy nimi.
 17. Uczniowie pod nadzorem nauczyciela opuszczają szatnię, a następnie budynek Szkoły, o ile nie korzystają z biblioteki.
 18. Przebywanie uczniów na terenie Szkoły bez wyraźnie określonego celu jest zabronione.
 19. Podczas konsultacji, wmiarę możliwości nauczyciele pilnują, aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów i podręczników. Wskazane jest, aby przypominać o tym uczniom podczas zajęć.
 20. Sale, w których odbywają się konsultacje należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę. Sale wietrzy się w czasie przerw, a jeśli jest taka potrzeba także w trakcie konsultacji.
 21. Przed rozpoczęciem konsultacji z danego przedmiotu, a także na ich końcu, nauczyciele przypominają uczniom, aby często i regularnie myli ręce.
 22. Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, dlatego istotne jest przestrzeganie obowiązujących procedur – zwłaszcza w szatni, bibliotece,
  a także podczas przerw na korytarzu, w toalecie czy innych częściach wspólnych.
 23. W konsultacjach mogą brać udział wyłącznie uczniowie zdrowi. Jeżeli uczeń lub ktoś
  z domowników w jego miejscu zamieszkania przebywa na kwarantannie lub w izolacji, wówczas obowiązuje zakaz przychodzenia do Szkoły. W takiej sytuacji zarówno uczeń jak i pozostali domownicy muszą stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 24. W przypadku, kiedy uczeń zgłosił chęć korzystania z konsultacji indywidualnych
  lub grupowych, a nie może na nie przyjść, jest zobowiązany zgłosić ten fakt odpowiednio wcześniej (co najmniej jeden dzień wcześniej). Niestosowanie się do tej zasady może być uwzględnione przy ustaleniu oceny zachowania.

 

Żywienie

 1. Szkoła zapewni obiad dzieciom klas I-III w czasie ich przebywania na terenie Placówki (warunek to minimum 20 chętnych; cena obiadu będzie zależna od liczby przygotowywanych obiadów).
 2. Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.
 3. Pracownicy kuchni:
 4. Dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane są posiłki;
 5. Myją ręce:
  • przed rozpoczęciem pracy,
  • przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona,
  • po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,
  • po zajmowaniu się odpadami/śmieciami,
  • po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji,
  • po skorzystaniu z toalety,
  • po kasłaniu, kichaniu, wydmuchaniu nosa,
  • po jedzeniu i piciu,
  • po każdorazowym skorzystaniu z telefonu;
 6. Myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych;
 7. Odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakładają rękawiczki oraz maseczki ochronne;
 8. Wyrzucają rękawiczki po uprzednim ich umyciu i dezynfekcji oraz wyrzucają wszelkie opakowania, w których zostały dostarczone produkty do worka na śmieci i zamykają go szczelnie; jeśli rozpakowanie produktu w danym momencie nie jest możliwe lub musi on pozostać w opakowaniu, pracownik kuchni myje/dezynfekuje opakowanie;
 9. Przygotowując posiłki zachowują od siebie bezpieczny dystans zgodny z obowiązującymi przepisami;
 10. Po zakończonej pracy, dezynfekują blaty kuchenne oraz inne sprzęty;
 11. Myją naczynia, sztućce w zmywarce w temperaturze 60°C przy użyciu detergentów do tego służących/wyparzają naczynia, którymi były spożywane posiłki, zakładając rękawiczki ochronne.
 12. Posiłki dla dzieci przekazywane są przez pracowników kuchni przez okienko do jadalni, aby pracownicy kuchenni nie mieli kontaktu z opiekunami, wychowawcami dzieci. Nauczyciel będzie pomagał uczniom.
 13. Dzieci spożywają posiłki przy stolikach w jadalni, w małych grupach (usadzone co drugie krzesełko przy stoliku), a po zakończeniu wyznaczony pracownik/pracownicy zbierają naczynia, sztućce używane przez daną grupę dzieci i odkładają je do okienka, do myjni. Następnie dezynfekują powierzchnię stołów oraz krzesła (poręcze, oparcia, siedziska), przy których spożywane były posiłki.

 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

 1. W Szkole wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do pomieszczenia).
 2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar, biegunka, utrata węchu lub smaku), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie.
 3. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym Dyrektora lub osobę zastępującą Dyrektora.
 4. Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie telefonicznie: z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka, z Powiatową Stacją Epidemiologiczną oraz organem prowadzącym i informuje o objawach.
 5. W przypadku ignorowania wezwania o stawienie się w Szkole rodzica/opiekuna prawnego dziecka podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.
 6. Wskazany przez Dyrektora pracownik (nauczyciel, intendent) kontaktuje się telefonicznie z rodzicami/opiekunami prawnymi pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.
 7. Nauczyciel, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł, zabawek).
 8. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika Szkoły, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada ubiór ochronny, przyłbicę, maseczkę i rękawiczki.
 9. Rodzice/opiekunowie prawni izolowanego dziecka odbierają je ze Szkoły przy głównych drzwiach wejściowych do budynku Placówki.
 10. W przypadku wystąpienia u pracownika Szkoły będącego na stanowisku niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje Dyrektora lub osobę zastępującą Dyrektora o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia.
 11. Dyrektor lub osoba zastępująca Dyrektora wstrzymuje przyjmowanie do Szkoły kolejnych dzieci do czasu wymycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się pracownik.
 12. Dyrektor lub osoba zastępująca Dyrektora zawiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną (numer znajduje się na tablicy ogłoszeń w holu) i wprowadza do stosowania na terenie Placówki instrukcje i polecenia przez nią wydawane.
 13. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.
 14. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.
 15. Dyrektor lub osoba zastępująca Dyrektora sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
 16. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych dzieci czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19.
 17. W przypadku uzyskania informacji od rodziców/opiekunów prawnych lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim czasie w Placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek i instrukcji do dalszego postępowania.

 

Przepisy końcowe

 1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w Szkole od dnia 25 maja 2020 r. do czasu ich odwołania.
 2. Wszyscy pracownicy Szkoły oraz rodzice/opiekunowie prawni dzieci zobowiązani są do ich ścisłego stosowania i przestrzegania.

Kalendarz Wydarzeń


Archiwum

2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


Programy i projekty
realizowane w szkole