KONTRAST

CZCIONKA

A+

A-

MAPA STRONY

BIPBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kontakt-ico

(33) 817 22 24

facebook youtube

Termomodernizacja budynku


TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SYSTEMU OGRZEWANIA

 

Projekt dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego
EOG 2009-2014 w ramach Programu PL04
„Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.

 

 

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Dąbrowskiej będącej własnością Gminy Jaworze. Realizacja przedsięwzięcia wpływa na zmniejszenie zużycia energii potrzebnej do ogrzewania budynku, a więc zmniejszenie kosztów związanych z utrzymaniem budynku, jak również poprawę warunków przebywających tam ludzi. Prace termomodernizacyjne wykonane w ramach projektu charakteryzują się dużą trwałością.

 

Cel ogólny projektu:

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach. Wzrost produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

 

Wskaźnik:

Ograniczenie emisji lub uniknięta emisja CO2 [Mg/rok] – 354,02

Rezultaty projektu:

Zwiększenie liczby termomodernizowanych budynków użyteczności publicznej  (wskaźnik: Liczba termomodernizowanych budynków – 1szt.)

 

Zwiększenie liczby wymienionych/zmodernizowanych źródeł ciepła (wskaźnik: Liczba wymienionych / zmodernizowanych źródeł ciepła – 1 szt.)

 

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię oraz wymiana obecnie istniejących kotłów na paliwo stałe na kotły gazowe pozwala na uzyskanie w wyniku przeprowadzenia przedsięwzięcia efektu ekologicznego w 

postaci redukcji 354 ton CO2 rocznie.

 

 

Szczegółowe informacje odnośnie środków Mechanizmu Finansowego
EOG 2009-2014 znajdują się na stronie

http://eeagrants.org/

 

 

The project is subsidized with the funds from Financial Mechanism
EOG 2009-2014 within the framework of the Programme PLO4
”Energy saving and promoting renewable sources of energy”.

 

The subject of the project is thermo-modernization of the Primary School building nr 1 named  after Maria Dąbrowska which is the property of Jaworze Commune.

The execution of the undertaking has impact on the decrease in energy consumption needed for heating the building. It has also impact on cutting down the expenses concerning maintenance of the building and at the same time it improves conditions of those who stay there. Thermo-modernization work made within the framework of the project is characterized by high durability.

 

The main objective of the project:

Improvement of the energy efficiency inside buildings. The increase of energy production which comes from renewable sources.

 

Rate:

Reduction of carbon dioxide emission or avoidance of carbon dioxide emission (Mg/year)- 354,02.

 

Project results:

The increase of number of public utility buildings which are thermo-modernized.

(rate: the number of thermo-modernized buildings- 1)

 

The increase of the number of mentioned/thermo-modernized sources of warmth.(rate:the number of mentioned/thermo-modernized sources of warmth-1)

 

The decrease of energy demand and the exchange of solid fuel fired boilers into gas boilers enables to gain ecological effect – reduction of 354 tons of carbon dioxide per year as a  result of executing the undertaking.

 

Detailed information regarding funds of Financial Mechanism
EOG 2009-2014 can be found at
http://eeagrants.org/

Kalendarz Wydarzeń

>

<

Brak wydarzeń!


Programy i projekty
realizowane w szkole