KONTRAST

CZCIONKA

A+

A-

MAPA STRONY

BIPBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kontakt-ico

(33) 817 22 24

facebook youtube

Rekrutacja


OGŁOSZENIE

      w sprawie zapisu dzieci do oddziału klasy pierwszej

w roku szkolnym 2018/2019

 

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. M. Dąbrowskiej w Jaworzu informuje,

że zapisy do klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019 dzieci zamieszkałych

w obwodzie szkoły prowadzone będą od 01 do 31 marca 2018 r. w sekretariacie

szkoły  w godz. 7:00 – 17:00.

Dzieci z obwodu nie podlegają rekrutacji, są przyjmowane na podstawie

zgłoszenia  rodziców.

Terminy rekrutacji dla dzieci spoza rejonu  są podane w zarządzeniu nr 12/2018

z dn. 26 stycznia 2018r. Wójta Gminy Jaworze.

2. W roku szkolnym 2018/2019 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają

dzieci:

– urodzone  2011 r.

– odroczone w roku szkolnym 2017/18

– urodzone  2012 r.  – na wniosek rodziców; (objęte  wychowaniem przedszkolnym

w roku 2017/2018).

Jeżeli dziecko będzie spełniało obowiązek szkolny w innej placówce, prosimy

również o powiadomienie szkoły obwodowej o tej decyzji.

3. Prosimy również rodziców dzieci urodzonych w roku 2012 o zgłaszanie, gdzie

dzieci realizują obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

Dokumenty:

Zarządzenie 12/2018 Wójta Gminy Jaworze

Zarządzenie 13/2018 Wójta Gminy Jaworze

uchwała RG

UCHWAŁA NR XXVII2102017- obwody

2018 zgłoszenie

2018 wniosek

Archiwum

2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


Programy i projekty
realizowane w szkole

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 z siedzibą w Jaworzu przy ul. Szkolnej 180, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest pod adresem e-mail: inspektor@escobb.com.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, prowadzenia i dokumentowania procesu edukacyjno- opiekuńczego, organizowania wydarzeń promocyjnych, konkursów tematycznych, wyjazdów, zawodów sportowych, prowadzenia monitoringu wizyjnego
 • podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650),
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające dane na podstawie prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat – dokumentacja procesu edukcyjnego pozostałe dane przez okres niezbedny do realizacji celu przetwarzania,
 • podanie danych jest niezbędne do prowadzenia procesu dydaktyczno-opiekuńczego,
 • posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich.