KONTRAST

CZCIONKA

A+

A-

MAPA STRONY

BIPBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kontakt-ico

(33) 817 22 24

facebook youtube

Obszar 6


W ramach 6 obszaru zorganizowany został przez współpracujący ze szkołą związek harcerstwa konkurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

7 marca 2014 r. odbył się Konkurs Pierwszej Pomocy dla zuchów z 10 Gromady Zuchowej „Wesoła Gromadka Kubusia Puchatka” – uczniów klas I – III SP w Jaworzu, zorganizowany przez Panią Aleksandrę Podstawny i prowadzony przez Ratownika Medycznego Wojciecha Biel.

W pierwszym semestrze bieżącego roku szkolnego wszystkie dzieci klas młodszych Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzu uczestniczyły w zajęciach pierwszej pomocy prowadzonych przez Panią Aleksandrę Podstawny i Panią Bożenę Ryś. Celem konkursu było przede wszystkim sprawdzenie ich wiadomości i umiejętności dotyczących pomocy przedmedycznej oraz reagowanie w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.

Przebieg zajęć
Zajęcia rozpoczęły się od prezentacji multimedialnej na temat przyczyn wypadków, przypomnienia numerów alarmowych i sposobów  udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach. Następnie odbyły się ćwiczenia praktyczne- dzieci miały za zadanie m.in. skompletować apteczkę, założyć opatrunek, wykonać czynności ratownicze w przypadku osoby poszkodowanej nieprzytomnej oddychającej i nieoddychającej, ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, zaopatrzenie zranienia oraz wykonanie resuscytacji krążeniowo- oddechowej na fantomie medycznym.

W części końcowej odbył się quiz podsumowujący. Dzieci zostały podzielone na 3-osobowe zespoły, które odpowiadały na pytania testowe z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni słodką nagrodą.

 

Archiwum

2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


Programy i projekty
realizowane w szkole

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 z siedzibą w Jaworzu przy ul. Szkolnej 180, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest pod adresem e-mail: inspektor@escobb.com.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, prowadzenia i dokumentowania procesu edukacyjno- opiekuńczego, organizowania wydarzeń promocyjnych, konkursów tematycznych, wyjazdów, zawodów sportowych, prowadzenia monitoringu wizyjnego
 • podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650),
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające dane na podstawie prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat – dokumentacja procesu edukcyjnego pozostałe dane przez okres niezbedny do realizacji celu przetwarzania,
 • podanie danych jest niezbędne do prowadzenia procesu dydaktyczno-opiekuńczego,
 • posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich.