KONTRAST

CZCIONKA

A+

A-

MAPA STRONY

BIPBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kontakt-ico

(33) 817 22 24

facebook youtube

Ćwiczyć każdy może


Od lat uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzu chętnie uczestniczą w różnych formach aktywności ruchowej organizowanej w szkole i odnoszą liczne sukcesy sportowe.

W szkole oprócz obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, odbywają się dodatkowe zajęcia rekreacyjno- sportowe w ramach Szkolnego Klubu Sportowego i Uczniowskiego Klubu Sportowego oraz gimnastyka korekcyjna. Każdego roku w ramach Dnia Dziecka odbywa się Dzień Sportu, a od dwóch lat podczas Pikniku Rodzinnego dzieci wraz z rodzicami biorą udział w Rodzinnych Potyczkach Sportowych. W tym roku po raz pierwszy w naszej szkole odbył się Szkolny Turniej Szachowy.

Do najlepszych osiągnięć w zawodach sportowych w roku szkolnym 2013/2014 zaliczyć można:

II miejsce dziewcząt w Rejonowych Mistrzostwach w biegach przełajowych
III miejsce dziewcząt w Powiatowych Mistrzostwach w mini koszykówce
III miejsce chłopców w Powiatowych Mistrzostwach w mini koszykówce
VIII miejsce w Powiatowych Mistrzostwach w turnieju szachowym.

Nauczyciele wychowania fizycznego w ubiegłych latach ukończyli kurs pierwszej pomocy organizowany przez PCK. Ponadto dwóch nauczycieli w szkole posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej, a jeden z nauczycieli ukończył studia podyplomowe z zakresu Artystycznych Form Aktywności Ruchowej.

 

Archiwum

2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


Programy i projekty
realizowane w szkole

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 z siedzibą w Jaworzu przy ul. Szkolnej 180, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest pod adresem e-mail: inspektor@escobb.com.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, prowadzenia i dokumentowania procesu edukacyjno- opiekuńczego, organizowania wydarzeń promocyjnych, konkursów tematycznych, wyjazdów, zawodów sportowych, prowadzenia monitoringu wizyjnego
 • podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650),
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające dane na podstawie prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat – dokumentacja procesu edukcyjnego pozostałe dane przez okres niezbedny do realizacji celu przetwarzania,
 • podanie danych jest niezbędne do prowadzenia procesu dydaktyczno-opiekuńczego,
 • posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich.