KONTRAST

CZCIONKA

A+

A-

MAPA STRONY

BIPBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kontakt-ico

(33) 817 22 24

facebook youtube

Zajęcia w świetlicy


Świetlica szkolna czynna jest w godz. 7.00-17.00. Pracują w niej wychowawczynie: mgr Joanna Lorańczyk – Czader, mgr Urszula Marczak, mgr Aleksandra Podstawny.  Dodatkowe dyżursprawują też inni nauczyciele szkoły.

Zajęcia odbywają się wg. opracowanego planu pracy. Poprzez realizację tego planu kształtuje się     u dzieci umiejętność spostrzegania, rozwija się pomysłowość, wyobraźnia, logika, zdolności plastyczne, doskonali się pamięć oraz utrwalają się zasady estetyki życia codziennego. Poprzez dobór odpowiednich form pracy i metod aktywizujących rozwijane są zdolności do twórczego wysiłku.

Świetlica przyczynia się do rozwoju zainteresowań. Jest także miejscem wspólnych zabaw i służy integracji zbiorowości szkolnej. Zajęcia dają dzieciom możliwość czynnego wypoczynku ale także pokonywania trudności w  nauce. Chętnie uczniowie codziennie pod okiem nauczycieli mogą odrabiać zadania domowe, a także doskonalić swoje umiejętności czytania, pisania i liczenia.

W naszej świetlicy prowadzone są zajęcia:
-rozwijające sprawności manualne
– ćwiczenia umiejętności czytania i słuchania tekstu czytanego przez nauczyciela oraz rozbudzające zainteresowania czytelnicze
– wzbogacające posiadane wiadomości, zaspokajające ciekawość świata
– kształtujące umiejętności wypowiadania się na zadany i dowolny temat, formułowanie pytań i odpowiedzi
– kształtujące umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy (konkursy, quizy, krzyżówki, zagadki, gry, układanki)
– ćwiczenia umiejętności zapamiętywania fragmentów tekstu, wierszy, piosenek

– zajęcia artystyczne
– zajęcia kulinarne  propagujące zdrowy styl odżywiania si w ramach realizowanej w naszej szkole innowacji „ABC Zdrowego Stylu Życia”
– wyzwalające ekspresję twórczą i ruchową
– zwiększające sprawność fizyczną
– relaksujące i wyciszające (relaks przy muzyce, wypoczynek, zabawy relaksujące, oglądanie bajek, spacery).
Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwraca się uwagę na kształtowanie umiejętności współżycia
i współdziałania
 w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania zasad zachowania się oraz reguł gier i zabaw. Kształtuje się postawy asertywne i empatię. Prace plastyczne dzieci eksponowane są na tablicach w sali oraz na korytarzu.
Dzieci, zwłaszcza te w młodszym wieku szkolnym są aktywne, otwarte i szczere. Praca z nimi to wielka przyjemność!

Archiwum

2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


Programy i projekty
realizowane w szkole

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 z siedzibą w Jaworzu przy ul. Szkolnej 180, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest pod adresem e-mail: inspektor@escobb.com.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, prowadzenia i dokumentowania procesu edukacyjno- opiekuńczego, organizowania wydarzeń promocyjnych, konkursów tematycznych, wyjazdów, zawodów sportowych, prowadzenia monitoringu wizyjnego
 • podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650),
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające dane na podstawie prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat – dokumentacja procesu edukcyjnego pozostałe dane przez okres niezbedny do realizacji celu przetwarzania,
 • podanie danych jest niezbędne do prowadzenia procesu dydaktyczno-opiekuńczego,
 • posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich.