KONTRAST

CZCIONKA

A+

A-

MAPA STRONY

BIPBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kontakt-ico

(33) 817 22 24

facebook youtube

Regulamin świetlicy


Świetlica jest placówką dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych.

 1. Cele i zadania świetlicy.
  1. Zapewnienie dzieciom opieki wychowawczej.
  2. Eliminowanie niewłaściwych zachowań.
  3. Pomoc  w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych.
  4. Tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce (uczniowie mają możliwość   odrobienia zadań domowych, lecz ze względu na dużą ilość dzieci, nauczyciele nie są zobowiązani do szczegółowego sprawdzania zadań i nie ponoszą odpowiedzialności za otrzymane oceny z tychże zadań).
 1. Organizacja pracy w świetlicy.
  1. Świetlica organizuje zajęcia w grupach.
  2. Liczba wychowanków w grupie wynosi do 25 osób.
  3. Świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczno- wychowawcze w szkole.
  4. Czas i godziny pracy dostosowane są do faktycznych potrzeb wychowanków i rodziców.
  5. Świetlica realizuje swoje zadania wg rocznego planu pracy oraz dziennego rozkładu zajęć.
 1. Zadania nauczycieli – wychowawców świetlicy.
  1. Organizowanie wychowankom pomocy w nauce.
  2. Przeprowadzenie zajęć tematycznych.
  3. Organizowanie gier i zabaw ruchowych.
  4. Organizowanie  wycieczek i spacerów.
  5. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.
  6. Kształtowanie nawyków higieny i czystości.
  7. Rozwijanie samodzielności i społecznej aktywności.
  8. Współpraca z rodzicami i wychowawcami.
 1. Wychowankowie  świetlicy.
  1. Do świetlicy przyjmowani uczniowie rodziców pracujących.
  2. W uzasadnionych przypadkach ze świetlicy mogą korzystać uczniowie czekający na zajęcia pozalekcyjne.
  3. Przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego wypełnienia kart zgłoszeń rodziców /opiekunów/ dziecka.
 1. Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy szkolnej.
  1. Uczeń ma prawo do:
   1. Właściwie zorganizowanej opieki.
   2. Życzliwego traktowania.
   3. Swobodnego wyrażania myśli i przekonań.
   4. Opieki wychowawczej.
   5. Poszanowania godności osobistej.
   6. Ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną.
  2. Uczeń jest zobowiązany do:
   1. Przestrzegania regulaminu wewnętrznego świetlicy.
   2. Przestrzegania zasad współżycia w grupie.
   3. Wykonywania poleceń wychowawców świetlicy.
   4. Uczestnictwa w organizowanych zajęciach.
   5. Dbania o bezpieczeństwo swoje i kolegów.
   6. Dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w świetlicy.
   7. Ponoszenie odpowiedzialności za własne postępowanie.
 1. Nagradzanie wychowanków. Dzieci aktywnie uczestniczące w zajęciach i konkursach świetlicowych oraz przestrzegających zasad panujących w świetlicy otrzymują:
  1. Pochwałę wychowawcy świetlicy przed grupą, rodzicami i nauczycielami.
  2. Wpis /pochwałę/ do zeszytu obserwacji uczniów.
  3. Odznakę „Złoty świetlik”.
  4. Dyplom lub nagrodę rzeczową.
 1. Pracownicy świetlicy.
  1. Pracownikami świetlicy szkolnej są:
   • kierownik
   • nauczyciele – wychowawcy
 1. Dokumentacja  świetlicy. W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja:
  1. Dzienniki zajęć wraz z obecnościami uczniów.
  2. Roczny plan pracy.
  3. Zeszyt obserwacji uczniów.
  4. Karty zgłoszeń dzieci uczęszczających na zajęcia do świetlicy.
  5. Plan pracy kierownika świetlicy.
  6. Regulamin świetlicy.

 

 

Archiwum

2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


Programy i projekty
realizowane w szkole

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 z siedzibą w Jaworzu przy ul. Szkolnej 180, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest pod adresem e-mail: inspektor@escobb.com.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, prowadzenia i dokumentowania procesu edukacyjno- opiekuńczego, organizowania wydarzeń promocyjnych, konkursów tematycznych, wyjazdów, zawodów sportowych, prowadzenia monitoringu wizyjnego
 • podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650),
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające dane na podstawie prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat – dokumentacja procesu edukcyjnego pozostałe dane przez okres niezbedny do realizacji celu przetwarzania,
 • podanie danych jest niezbędne do prowadzenia procesu dydaktyczno-opiekuńczego,
 • posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich.