KONTRAST

CZCIONKA

A+

A-

MAPA STRONY

BIPBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kontakt-ico

(33) 817 22 24

facebook youtube

Historia


XVI- XVII w.- początki szkolnictwa masowego w Jaworzu.

XIX w. – powstanie w Jaworzu dwóch szkół wyznaniowych: katolickiej i ewangelickiej.

1869 r.- przekształcenie szkół wyznaniowych w szkoły powszechne na mocy ustawy państwowej.

1900 r.– ostateczne połączenie obu szkół dwuklasowych i otwarcie jednolitej pięcioklasowej szkoły ludowej.

5 września 1937 roku – uroczyste otwarcie siedmioklasowej Szkoły Powszechnej w Jaworzu Dolnym z udziałem kuratora dr Zawidzkiego, starosty Bocheńskiego, inspektorów Szmidta i Matusiaka. Szkołę wybudowano pod Goruszką, w bliskim sąsiedztwie obu dotychczasowych budynków szkolnych.

1939 – 1945 r. okres wojny – straty kadry nauczycielskiej oraz zniszczenia po przejściu frontu w 1945 roku. Władze hitlerowskie zlikwidowały polską szkołę i wprowadziły przymusowe nauczanie w j. niemieckim. Przez 3 miesiące szkoła pełniła funkcję w szpitala wojskowego.

1945 r.– rozpoczęcie remontu zniszczonego budynku z funduszy przekazanych przez Urząd Gminy i ofiarności kierownika szkoły. Pierwszy rok nauki po wojnie trwał zaledwie trzy i pół miesiąca (od 30 kwietnia do 14 sierpnia 1945 r.).1950- 1960 r.- zradiofonizowanie i skanalizowanie całej szkoły, wyremontowanie dachu, wyposażenie budynku w meble i pomoce dydaktyczne.

1962 r.- powstanie Społecznego Komitetu Rozbudowy Szkoły, który w czynie społecznym wykonał fundamenty pod rozbudowę.

1967 r. – ukończenie rozbudowy budynku (od strony północnej) i wyposażenie pomieszczeń. W dobudowanej części mieszczą się trzy klasy, sala gimnastyczna, kuchnia, świetlica, biblioteka, gabinet dentystyczny, sala muzyczna i sportowa.

19.05.1970 r.– nadanie szkole imienia Marii Dąbrowskiej i wmurowanie tablicy pamiątkowej.

07. 11.1987 r. – uhonorowanie szkoły sztandarem z okazji jubileuszu 50-lecia szkoły.

1998 r. – wyposażenie szkoły w pracownię informatyczną.

2002 r. – modernizacja biblioteki szkolnej i otwarcie czytelni multimedialnej.

2004 r. -uroczyste otwarcie pracowni regionalnej. Sukcesywne remonty bieżące, wymiana okien.

2006 r.- remont drogi dojazdowej do szkoły oraz odnowienie elewacji zewnętrznej budynku
Kierownicy i dyrektorzy szkoły od 1937 r.:
Paweł Kantor (1933- 1939),
Johann Bill (1939- 1945),
Stanisław Kornas (1945-1960),
Jan Janik (1960-1965),
Anna Płonka (1965-1966),
Bolesław Fokt (1966-1981),
Maria Strzelczyk (1981 – 2010),
Ewa Cholewik  ( 2010 – … )


1936 r.- budowa szkoły w Jaworzu


1963 r rozbudowa budynku (od strony północnej)

Archiwum

2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


Programy i projekty
realizowane w szkole

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 z siedzibą w Jaworzu przy ul. Szkolnej 180, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest pod adresem e-mail: inspektor@escobb.com.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, prowadzenia i dokumentowania procesu edukacyjno- opiekuńczego, organizowania wydarzeń promocyjnych, konkursów tematycznych, wyjazdów, zawodów sportowych, prowadzenia monitoringu wizyjnego
 • podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650),
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające dane na podstawie prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat – dokumentacja procesu edukcyjnego pozostałe dane przez okres niezbedny do realizacji celu przetwarzania,
 • podanie danych jest niezbędne do prowadzenia procesu dydaktyczno-opiekuńczego,
 • posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich.